Általános Szerződési Feltételek

Domain regisztráció

.hu domain 2 évre3.000,-
.com domain 1 évre3.200,-
.eu domain 1 évre4.500,-

Tárhely bérlés

250MB web tárhely5.000,-
100MB FTP tárhely1.000,-

Akciók

2009. május 20.
Rendeljen 500MB-os tárhely csomagot és most egy .hu domain-t ingyen adun hozzá...


2009. május 20.
Ha velünk készítteti el honlapját, akkor egy éves tárhely csomagot kap hozzá ingyen...


2009. május 20.
Eltöröltük a DNS tartás díját. Ezentúl, ha csak domain-t regisztrál nálunk, nem kell még plusz költségeken gondolkoznia...

 1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma
  1. A Szolgáltató a Megrendelő számára kész weboldalak elhelyezési lehetőségét biztosítja szerverén, valamint Internetes online szolgáltatásokat biztosít és gondoskodik azok Interneten való elérhetőségéről és folyamatos működéséről.
  2. A szolgáltatás technikai paraméterei, valamint a szolgáltatáshoz kapcsolódó árak az írott szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében szerepelnek.
  3. Megrendelő önmaga köteles gondoskodni a szolgáltatás keretében biztosított szerver tárterületen elhelyezendő weboldalak és egyéb tartalmak elkészítéséről és szerverre történő feltöltéséről, ehhez Szolgáltató jelen szerződés keretében sem szoftver-, sem hardvereszközt nem bocsát előfizető rendelkezésére.
  4. Szolgáltató telefonos illetve e-mailes segítséget nyújt a Megrendelőnek, munkanapokon 10-18 óra között, a szerződéssel kapcsolatos ügyek megoldásában, műszaki segítséget nyújt a weboldalak elhelyezéséhez és működőképességének biztosításához. A Szolgáltató által, jelen szerződés keretében nyújtott segítségnyújtási tevékenység nem terjed ki a Megrendelő weblapjának és tartalmi elemeinek akár egészben vagy akár részeiben történő elkészítésére, szerveren való elhelyezésére, illetve a Megrendelő által a szerveren elhelyezett anyagokon való bárminemű változtatásra.
 2. Szerződés időtartama
  1. Az írott szerződés időtartamát az 1. számú Melléklet és/vagy a jelen szerződés mellékletei tartalmazzák. Amennyiben a szerződés határozott időtartamú, az rendes felmondással csak úgy szüntethető meg, hogy Megrendelő megfizeti Szolgáltatónak mindazokat a díjakat, amelyek egyébként a szerződés rendes lejártáig esedékessé váltak volna. Határozatlan idejű szerződés bármikor felmondható, azonban Szolgáltató jogosult a megkezdett számlázási periódus végéig tartó díjakat kiszámlázni Megrendelő részére, illetve nem köteles az előre már megfizetett szolgáltatási díjakat visszafizetni Megrendelőnek. Ez havi periódusokban történő számlázás esetén legfeljebb 31, negyedéves periódusú számlázás esetén legfeljebb 90 nap, fél éves periodicitású számlázás esetén legfeljebb 182 nap, egy éves periódusú fizetés esetén legfeljebb 365 nap.
  2. Határozott idejű szerződés a szerződés lejárta után automatikusan határozatlan idejűre módosul. Ez után a határozatlan idejű szerződésre vonatkozóak az irányadók.
 3. Ellentételezés, fizetés
  1. A Szolgáltató a szolgáltatás ellentételezéseképpen jogosult a Megrendelőnek kiszámlázni az 1. számú Mellékletben meghatározott díjakat, amelyekről esedékességkor Szolgáltató számlát bocsát ki. A kiszámlázott díjakat Megrendelő maradéktalanul köteles megfizetni oly módon, hogy legkésőbb a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig Szolgáltató számláján megjelenjen.
   A számlaküldés gyakoriságát, valamint a fizetendő díj mértékét az 1. számú mellélet, illetve a jelen Szerződés egyéb mellékleteiben meghatározott feltételek tartalmazzák.
  2. Amennyiben Megrendelő az esedékes szolgáltatási díjakkal a számlán megjelölt fizetési határidőhöz képest 30 napos, vagy annál nagyobb késedelembe esik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást megszüntetni vagy felfüggeszteni.
   A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti a Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól. Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani a Megrendelőnek.
  3. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató jogosult a jogszabályokban biztosított módon, a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot felszámítani, amelyet Megrendelő megfizetni köteles.
 4. Megrendelő felelőssége
  1. Megrendelő teljes felelősséggel tartozik a Szolgáltató szerverén elhelyezett vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért.
   Szolgáltató elhárít magától mindennemű felelősséget a Megrendelő által elhelyezett tartalommal vagy Megrendelő által folytatott tevékenységgel kapcsolatban.
   Nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába (NETIKETT) ütköző tartalom és tevékenység észlelése feljogosítja Szolgáltatót arra, hogy a szolgáltatást részben vagy egészben, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett felfüggessze, vagy megszüntesse. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól, Szolgáltató jogosult továbbá a felfüggesztés időtartamára is a mindenkori szolgáltatási díjnak megfelelő összeget felszámítani Megrendelőnek.
 5. Szolgáltató jogai, kötelezettségei
  1. Szolgáltató jogosult megszüntetni, felfüggeszteni vagy korlátozni a szolgáltatást akkor, ha a Megrendelő által a szerveren elhelyezett tartalom, a Megrendelő által folytatott tevékenység vagy a közvetetten azok által kiváltott, más internet felhasználók irányából tapasztalható tevékenységek veszélyeztetik Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverre és a hálózatra nézve az átlagosnál jóval nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is. A szolgáltatás ilyen okból történő megszüntetése vagy felfüggesztése nem mentesíti Megrendelőt a megszüntetés vagy felfüggesztés időpontja előtt már igénybevett szolgáltatás díjának megfizetése alól.
  2. A Szolgáltató köteles a szolgáltatást a lehető legjobb minőségben biztosítani.
  3. A Szolgáltató az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.
  4. Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz a Megrendelő adatainak védelme érdekében. Azonban a szervereken elhelyezett adatok teljes biztonságát nem tudja szavatolni. Szolgáltató az esetleges adatvesztésből eredő károkért felelősséget nem vállal, és felhívja Megrendelő figyelmét az szerveren tárolt állományok rendszeres, saját eszközökön történő mentésének fontosságára.
  5. Szolgáltatót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha a Megrendelő, illetőleg a Megrendelő alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik Szolgáltató által nyújtott vagy használatra átengedett szolgáltatásokat.
  6. A Megrendelő a Szolgáltatást harmadik személynek sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább.
  7. Határozatlan időtartamú szerződések esetén szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat, illetve a szolgáltatási csomagok tartalmát bármikor felülvizsgálni és azokat egyoldalúan megváltoztatni. A szolgáltatáscsomagok tartalmát illetve díját a Megrendelő számára kedvezőtlen irányban való megváltoztatásáról Szolgáltató tájékoztatni köteles Megrendelőt. A díjak és szolgáltatáscsomagok megváltoztatása nem érintheti az előre már megfizetett szolgáltatásokat, illetve a határozott időtartamra köttetett szerződésekben foglalt szolgáltatásokat.
 6. Együttműködés
  1. A szerződésben vállalt feladat teljesítése során a felek kötelesek együttműködni. Ennek megfelelően kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő minden olyan lényeges körülményről, amely a teljesítést elősegíti, illetve akadályozza.
 7. Titoktartás
  1. A feleket üzleti titoktartás kötelezettsége terheli. (Felek kötelezik magukat, hogy tevékenységük keretében tudomásukra jutott, egymásra vonatkozó bizalmas, illetve üzleti-, üzemi- titoknak minősülő információkat harmadik félnek nem hozzák tudomására). A titoktartási kötelezettség a Szerződés teljesítését illetve megszűnését követő időszakra is korlátlanul kiterjed.
Budapest, 2009.02.13

Kapcsolat

AG COM Kft.
1117 Budapest
Budafoki út 64. 18/II.
Tel: +36 30 449 80 60

Dokumentumok

Domain regisztrációs lap (PDF)
Nyilatkozat (PDF)

Kiemelt partnereink

Revolver Sound Studio
Föld-könyv Kft.
renner.hu link katalógus

Keresés

Egyéni keresés

Partner oldalak

link linkek hirdetések

impresszum ÁSZF